Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK

ITB Algemene Voorwaarden

www.itb-entertainment.com

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van ITB Entertainment Group BV samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit zoals vastgelegd in een aanbieding, overeenkomst door of in opdracht van ITB Entertainment Group bv ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten en/of musici heeft

verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie aan ITB Entertainment Group bv heeft opgedragen.

 Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens ITB Entertainment Group bv tot het geven van een artistieke prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens ITB Entertainment Group bv heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.

1. Overeenkomsten met ITB Entertainment Group bv, wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop, binden ITB Entertainment Group bv eerst nadat en voor zover en op de wijze waarop ITB Entertainment Group bv deze heeft geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

2. Wanneer ITB Entertainment Group bv de opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever of artiest ondertekend, niet binnen 5 dagen na verzending door ITB Entertainment Group bv aan vorengenoemde retour ontvangen heeft, dan heeft ITB Entertainment Group bv, behoudens haar recht op nakoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding gehouden is, mits zij zulks schriftelijk, bij aangetekende brief, mededeelt binnen 25 dagen na voormelde 5e dag.

3. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

4. De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen.

5. De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc. te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden – ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en attributen.

6. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden, incluis opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc.

7. Indien de accommodatie en/of geluid c.q. lichtvoorziening wordt verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet aan de contractueel vastgestelde eisen, is ITB Entertainment Group bv gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht de aan ommezijde vermelde uitkoopsom in haar geheel te voldoen aan ITB Entertainment Group bv.

8. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van ITB Entertainment Group bv geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd en er geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.

9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door, voor of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, kermisattracties alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.

10. De opdrachtgever is niet gerechtigd een door hem gesloten overeenkomst te annuleren, ook niet op grond van bijzondere omstandigheden zoals weersomstandigheden. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de voor het optreden vereiste muziek en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen, het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA levert voor de opdrachtgever ten opzichte van ITB Entertainment Group bv wanprestatie op.

11. Eventuele BUMA / STEMRA en SENA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. De auteursrechten worden berekend over de totale uitkoopsom.

12. Bij hercontractering van het aan ommezijde vermelde gezelschap verplicht opdrachtgever zich dit alleen en uitsluitend via ITB Entertainment Group bv te doen plaatsvinden op straffe van een boete van 40% van het aan ommezijde vermelde uitkoopgage; dit bedrag zal ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat het aan ommezijde genoemd gezelschap via derde, of voor derde met uitsluiting van ITB Entertainment Group bv is gecontracteerd.

13. In geval door ITB Entertainment Group bv en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten, waarbij de opdrachtgever een ‘netto gage’ direct aan de artiest geacht wordt te betalen, is de opdrachtgever gehouden tijdig zorg te dragen voor afdracht aan de desbetreffende instanties van de daarover verschuldigde loon(belasting)heffing, premie werknemersverzekeringen, het werkgeversaandeel daarvan en ander wettelijke verplichtingen.

14. ITB Entertainment Group bv verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een ‘uitkoop’-overeenkomst gesloten tussen ITB Entertainment Group bv en de opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen zorg of zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder te verstaan het doen van alle voorgeschreven wettelijk handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin ter zake van binnen het kader van deze overeenkomst optredende artiesten.

15. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technisch en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, gelden op de dag van verzending van de aanbieding, c.q. van de totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de levering c.q. uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt – ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden – heeft ITB Entertainment Group bv te harer keuze het recht, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren.

16. ITB Entertainment Group bv is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

17. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor ITB Entertainment Group bv. ITB Entertainment Group bv is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.

18. ITB Entertainment Group bv is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 dagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden, televisieopname of een optreden buiten de Benelux landen heeft. In dat geval zal de opdrachtgever van ITB Entertainment Group bv of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.

19. In geval van overmacht aan de zijde van een der partijen zal de ene partij de ander partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst met het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr 136 1981 Arrondissementsrechtbank Den Haag.

20. In gevallen van contractbreuk zal ten hoogste 2x de overeengekomen gage bij wijze van gefixeerde schadevergoeding aan de benadeelde partij worden voldaan, behoudens in die gevallen waar de ene partij de andere kan aantonen dat de schade aan merkelijk meer of minder heeft bedragen dan de gefixeerde schadevergoeding.

21. ITB Entertainment Group bv behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van ITB Entertainment Group bv niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de richtige nakoming van zijn verplichtingen.

 

 

22. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter grootte van 1,5% per maand waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaats vindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incasso kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen, met een minimum van 1 50,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces en executiekosten.

23. Indien een opdrachtgever en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 90 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is ITB Entertainment Group bv zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van ITB Entertainment Group bv om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

24. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig, terug en overgaan op ITB Entertainment Group bv. ITB Entertainment Group bv is alsdan gerechtigd ieder eerder gebruik van werken te doen beëindigen.

25. Reclames worden door ITB Entertainment Group bv slechts in behandeling genomen indien bij een constatering van te reclameren zaken deze onverwijld door de opdrachtgever aan ITB Entertainment Group bv zijn gemeld en daarna onmiddellijk schriftelijk aan ITB Entertainment Group bv zijn bevestigd. Indien de schriftelijke reclame niet uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan ITB Entertainment Group bv is verstuurd, wordt ITB Entertainment Group bv geacht aan al zijn verplichtingen te hebben voldaan. Reclames geven geen recht tot inhouding van

factuurbedragen.

26. De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van opdrachtgever, voor zover deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties van de artiest en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.

27. De artiest is verplicht zorg te dragen, dat de benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten, enz. zich in goede toestand bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende veiligheid.

28. De artiest verbindt zich tenminste 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn in de afgesproken locatie met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen ITB Entertainment Group bv en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen en aan de artiest schriftelijk bevestigd dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.

29. ITB Entertainment Group bv kan bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen na voorafgaand overleg medewerking van de artiest verzoeken dat deze voor het optreden gebruik maakt van door ITB Entertainment Group bv ten behoeve van meerdere optredens van artiesten ingehuurde geluidsfaciliteiten. De artiest heeft het recht de hier bedoelde medewerking te weigeren indien in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij / zij meewerkt aan een afbreuk van de uit te voeren artistieke prestatie.

30. De artiest draagt zorg voor een tijdig verstuurde schriftelijke informatie aan ITB Entertainment Group bv omtrent de eisen verband houdend met de organisatorische en technische kanten (stage-rider) van het optreden.

31. De artiest verplicht zich tot onverwijlde mededeling te doen aan ITB Entertainment Group bv van onverwachte en onvoorziene omstandigheden waardoor er geen mogelijkheid is op de overeengekomen datum op te treden, dan wel niet in staat te kunnen zijn op het afgesproken tijdstip in de locatie tijdig voor het optreden gereed te staan. Mocht de artiest ITB Entertainment Group bv telefonisch niet tijdig kunnen bereiken, dan is de artiest gehouden de opdrachtgever telefonisch van de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.

32. De artiest verplicht zich tot noodzakelijke informatie aan ITB Entertainment Group bv te verschaffen voor een correcte loonverwerking en daartoe alle benodigde gegevens zoals ingevulde en ondertekende loonverdelingsverklaring, bank- en/of gironummers, MBV-formulieren en het sofinummer te verstrekken. Verder verplicht de artiest zich ingeval van ziekte een door een arts ondertekende, medische verklaring aan ITB Entertainment Group bv te overleggen waar uit genoegzaam blijkt, dat de artiest door ziekte of op andere medische gronden als arbeidsongeschiktheid te beschouwen was op het in de overeenkomst vastgelegde tijdstip van optreden.

33. De artiest vrijwaart ITB Entertainment Group bv voor vorderingen die het gevolg zijn van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door de zijdens artiest en/of gemachtigde verstrekte onjuiste gegevens in noodzakelijke documenten of door het niet accepteren van door de artiest opgevoerde algemene onkosten op de loonverdelingsverklaring. Deze vrijwaring strekt zich ook uit ten aanzien van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door het feit dat ITB Entertainment Group bv op basis van de door de zijdens artiesten en/of gemachtigde gepresenteerde feiten omtrent dienst fiscale zelfstandigheid c.q. ondernemerschap heeft afgezien van inhouding van loonheffing en/of sociale premies, terwijl fiscus en/of bedrijfsvereniging achteraf concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege is gebleven waar zulks wel het geval had moeten zijn.

34. Ingeval van verkoop of liquidatie van de onderneming, kennelijke staat van faillissement dan surséance van betaling van de gemachtigde van de artiest is ITB Entertainment Group bv niet meer gehouden aan de overeenkomst. In dit geval kan de gemachtigde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. ITB Entertainment Group bv is gerechtigd in overleg met de artiest een vervangende overeenkomst af te sluiten waarbij de gerechtvaardigde belangen van beide partijen overeenkomstig de uitgangspunten van de eerdere overeenkomst gewaarborgd dienen te worden.

35. De artiest en/of gemachtigde vrijwaart ITB Entertainment Group bv voor schadeclaims van derden ter zake van de wettelijke aansprakelijkheid voorkomende uit de prestaties van de artiesten incluis de attributen benodigd voor het optreden voor zover deze eigendom van de artiest zijn.

36. Alle geschillen, die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de aanbieding of overeenkomst ontstaan tussen ITB Entertainment Group bv, opdrachtgever en/of artiest zullen worden gebracht bij de arrondissementsrechter in ’s-Hertogenbosch.

Wil je niets missen?

              

Ontvang ca. 1 x per maand onze nieuwsflits!

  Informatie over nieuwe acts en artiesten

  Leuke weetjes

  Uitnodigingen

  Promoties en aanbiedingen

Voor nieuws en aanbiedingen kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.